فرآیند احداث پمپ بنزین

دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG

مقدمه

       با عنایت به تغییر سیاستهای وزارت نفت در ارتباط   با احداث مجاری عرضه جدید و در راستای کاهش تصدیگری دولت و توانمند سازی بخش خصوصی و باعنایت به شناسایی شرکتهای زنجیره ای توزیع صاحب نشان( برند) بر اساس آیین نامه ارزیابی متقاضیان شرکتهای زنجیره ای توزیع و اعلام اهم شرح وظایف شرکتهای مذکور ، در ادامه  روند  اجرای این طرح تبیین گردیده است .

دستورالعمل اجرایی این طرح  مشتمل بر تشریح نحوه عملکرد شرکت های تایید شده درخصوص شرایط احداث جایگاه جدید، تحت پوشش قراردادن جایگاههای موجود، ارائه فرم گواهی نازل، الزامات طرح ، شرایط انعقاد قرارداد ، مناسبات مالی و پرداختها و روش حمل و نحوه کنترلهای کیفی وکمی فرآورده وعملیات بهره برداری از جایگاه و وظایف مناطق تدوین گردیده است.

لازم به ذکر است در تبیین این دستورالعمل حفظ امنیت سرمایه گذاری با ایجاد فضای رقابتی در شکل گیری شبکه های توزیع آتی و تحت پوشش قراردادن شبکه توزیع فعلی در جهت افزایش رقابت پذیری بنگاهها وحمایت از مصرف کنندگان به عنوان نهاد حاکمیتی مدنظر بوده و نقطه نظرات دریافتی از مناطق، متقاضیان و سایر عوامل دست اندرکار پس از پایش لازم لحاظ گردیده است.

                                                                  

1.صدور مجوز موقت فعالیت

- پس از ارزیابی و کسب حد نصاب امتیاز، مجوز فعالیت موقت به شرکتهای صاحب نشان جهت آغاز فعالیت و  معرفی حداقل60 نازل فرآورده مایع (بنزین و نفتگاز) ظرف مدت سه ماه و 300 نازل برای CNG ظرف مدت 6ماه، بر اساس رویه های تبیین شده در طرح شرکتهای زنجیره ای توزیع صاحب نشان صادر گردیده  که در صورت عدم اقدام موثر از سوی شرکت متقاضی مجوز صادره بطور  خودکار کان لم یکن خواهد گردید.

-شرکت زنجیره ای  توزیع صاحب نشان دارای مجوز فعالیت میبایستی نسبت به اعلام آدرس رسمی دفتر شرکت خود بانماد مشخص وعلامت تجاری اقدام تا سهولت مراجعه متقاضیان را فراهم نموده و درگاه الکترونیکی بنام خود را جهت تسریع درمکاتبات وامور به جامعه هدف معرفی نمایند.

2. انعقاد قرارداد با شرکت زنجیره ای توزیع

در صورت اقدام موثر و ارائه فرم تحت پوشش گرفتن حداقل 60 نازل فرآورده مایع و مهیا نمودن شرایط حمل فرآورده های نفتی مایع از محل انبارهای اصلی قرارداد دو ساله توسط شرکت ملی پخش با شرکت صاحب نشان منعقد خواهد شد، شرکت زنجیره ای توزیع صاحب نشان موظف است در طول مدت دو سال از زمان شروع فعالیت نسبت به گسترش و ارتقاء شبکه توزیع خود تا حداقل 300 نازل اقدام نماید. ضمنا انعقاد قرارداد با شرکت صاحب نشان فعال درجایگاههای CNG پس از ارائه گواهی 300نازل صورت خواهد پذیرفت .

تبصره : گسترش و ارتقاء شبکه توزیع بر اساس ارزیابی عملکرد قابلیت محدود سازی خواهد داشت.

3. تبیین رابطه شرکت ملی پخش و شرکتهای صاحب نشان در خصوص جایگاههای جدید الاحداث (شبکه آتی)

1-3)  دستورالعملها

-با عنایت به اهداف طرح برند سازی و ایجاد فضای رقابتی در حوزه تامین و توزیع فرآورده های نفتی، وظایف شرکت ملی پخش در بخش احداث مجاری عرضه محدود به اعلام شرایط و نکات فنی، مهندسی و HSE در قالب دستورالعمل‌ها به شرکتهای زنجیره ای صاحب نشان ابلاغ خواهد شد.

- کلیه مراحل احداث جایگاه ازجمله جذب متقاضی، جانمائی احداث، مطالعه اقتصادی و ضرورت عملیاتی ، تهیه نقشه های اجرایی ، اخذ استعلام مربوط به ساخت و ساز از کلیه ارگانها و سازمانهای مرتبط منجمله شهرداری ، محیط زیست در حیطه وظایف شرکت زنجیره‌ای توزیع صاحب نشان خواهد بود .

- مناطق شرکت ملی پخش نقشه جانمایی جایگاه را تایید و  درپایان مرحله احداث مجوز نهایی بهره برداری جایگاه را وفق دستور العمل های جاری و مطابق با چک لیست بهره برداری صادر خواهند نمود .

- احداث مجاری عرضه با رعایت سقف ضد انحصار شرکتهای صاحب نشان بدون محدودیت بوده و شرایط عرضه و تقاضا،  نقطه تعادل بازار را تعیین خواهد نمود.

- در جهت ساماندهی شبکه توزیع واصلاح پراکندگی احداث ؛ لیست اولویتهای محل احداث از مناطق استعلام و در اختیار شرکتهای صاحب نشان قرار خواهد گرفت.

2ـ 3) روش احداث جایگاه های جدید

    کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی احداث جایگاه پس از مراجعه به منطقه مربوطه و اخذ راهنمایی های لازم با مراجعه به سایت مدیریت بازرگانی می توانندشرکت صاحب نشان مورد نظر خود را انتخاب نموده و با آن شرکت صاحب نشان جهت احداث جایگاه ، مذاکره و توافق نمایند . بر همین اساس کلیه مراحل احداث جایگاه جدید از جمله جذب متقاضی، جانمایی احداث، مطالعه اقتصادی و ضرورت عملیاتی در حیطه وظایف شرکت صاحب نشان قرار می گیرد .

الف ـ  شرایط احداث جایگاه در سراسر کشور ( به استثنای شعاع 50 کیلومتری از مرز های زمینی و استان سیستان و بلوچستان)

1 ـ استعلام از منطقه مربوطه درخصوص رعایت سقف انحصار در صورت احداث جایگاه جدید

2 ـ بررسی زمین پیشنهادی توسط کارشناسان شرکت صاحب نشان

3 ـ  اعلام پذیرش به متقاضی

4- اخذ استعلام از شهرداری در حوزه شهری یا وزارت راه و شهرسازی در مسیرهای خارج از شهر در قالب مجتمع های خدماتی رفاهی ، نیرو (آب وبرق) ، شرکت گاز ، سازمان محیط زیست و....

5ـ دریافت پاسخ استعلام و نقشه های طراحی شده توسط مشاورین متخصص واخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان ویا سایر سازمانهای ذیربط مهندسی .

6-کلیه مراحل احداث می بایست تحت نظارت نظام مهندسی و مهندس ناظر انجام پذیرد.

7 ـ صدور موافقت نامه احداث بنام متقاضی طبق نقشه تائید شده شرکت ملی پخش درقالب شرکت زنجیره ای توزیع صاحب نشان درصورت عدم احداث مستقیم توسط شرکت صاحب نشان.

8ـ احداث جایگاه طبق دستور العمل طراحی و ساخت جایگاه های عرضه سوخت انجام خواهد پذیرفت، نصب تجهیزات طرح کهاب ( stage I , II ( برای جایگاههای سوخت مایع بوده و اجرای سامانه دیسپچینگ در جایگاه ها میبایست بنحوی برنامه ریزی گردد که امکان انتقال دیتا درآینده جهت بهره برداری این شرکت فراهم باشد.

9 ـ کلیه استعلام ها و تاییدیه های مورد نیاز از سازمان های ذی ربط طبق قوانین و ضوابط کشوری توسط شرکت صاحب نشان درکلیه مراحل احداث اخذ گردد.

تبصره: رعایت کلیه دستورالعمل های جاری ،استانداردهای ملی (CNG) درتمامی مراحل ساخت و نصب وراه اندازی وبهره برداری از جایگاهها الزامی خواهد بود.

ب ـ شرایط احداث جایگاه در فاصله 50 کیلو متری از مرزهای زمینی کشور

1 ـ بررسی و نیاز سنجی تقاضای احداث در منطقه مربوط انجام پذیرفته و در صورت تایید ضرورت احداث در محل تقاضا شده ، منطقه اعلام ضرورت احداث را به مدیریت بازرگانی در ستاد جهت اخذ مجوز از هیئت مدیره ارسال می نماید .

2 ـ  در صورت تایید احداث توسط هیئت مدیره نتیجه به منطقه اعلام می گردد .

3 ـ متقاضی احداث پس از اخذ مجوز صادر شده از منطقه می توانند تحت پوشش یکی از شرکت های صاحب نشان طبق بند الف (2-3)نسبت به احداث جایگاه اقدام نماید .

تبصره :  تمامی مناطق مرزی ساحلی بجز منطقه چابهار از این قائده مستثنی می باشند.

ج ـ شرایط احداث جایگاه در استان سیستان و بلوچستان

1 ـ براساس نیاز سنجی انجام شده در منطقه نقاط پیشنهادی جهت احداث جایگاه از طریق  فراخوان عمومی  اطلاع رسانی می گردد .

2 ـ  پس از شناسایی متقاضیان  واجد شرایط  ، درخواست آنان در کمیسیون مبارزه باقاچاق استان بررسی و تصمیم گیری شده و نتیجه به منطقه اعلام می گردد .

3 ـ مستندات لازم شامل طرح توجیهی احداث در نقاط تایید شده به مدیریت بازرگانی در ستاد جهت اخذ مجوز از هیئت مدیره محترم ارسال و نتیجه به منطقه جهت اقدامات بعدی اعلام می گردد .

4 ـ  متقاضی احداث پس از اخذ مجوز صادر شده از منطقه می توانند تحت پوشش یکی از شرکت های صاحب نشان طبق بند الف(2-3) نسبت به احداث جایگاه اقدام نمایند .

3ـ3)  شرایط بهره برداری از جایگاه احداث شده

1 ـ  اعلام آمادگی شرکت صاحب نشان  جهت بهره برداری از جایگاه احداث شده به منطقه مربوطه با ارائه اظهار نامه مبنی بر ساخت جایگاه طبق استاندارد ها و دستور العمل های ذکر شده و ارائه کلیه مجوزها ، مستندات و تاییدیه ها و مدارک دربخش طراحی و ساخت .

2 ـ بازدید از نقطه عرضه احداث شده و تکمیل صورت جلسه بهره برداری توسط واحد های ذیربط ( مهندسی فرآورده ها ، عملیات، بازرگانی ، مهندسی منطقه و HSE ) طبق  دستورالعمل بهره برداری از جایگاه و تکمیل چک لیست کنترل کیفیت مربوطه .

3 ـ صدور مجوز بهره برداری توسط منطقه مربوطه پس از اخذ اظهار نامه و گزارش گروه بازدید کننده .

4 ـ تکمیل فرم گواهی نازل (پیوست 1)توسط متقاضی و شرکت صاحب نشان و ارائه رسمی به منطقه مربوطه جهت اخذ تایید و ضبط در سوابق مربوط به شرکت صاحب نشان در منطقه .

5- تعیین مسافت با نزدیکترین انبار نفت جهت تامین فرآورده وتعیین نرخ حمل .

4. الزامات فنی وایمنی احداث جایگاه و شرایط کنترل کمی فروش فرآورده

-  کلیه شرایط فنی وایمنی احداث جایگاه با تیپ های مختلف میبایست براساس دستوالعمل های جاری واستانداردهای ملی(CNG) انجام پذیرد.

- شرایط تست کنترل کمی فروش فرآورده در جایگاه میبایست براساس دستورالعملها و استانداردهای رایج کشوری انجام پذیرد.

5. تبیین رابطه شرکت ملی پخش و شرکتهای صاحب نشان در خصوص جایگاههای موجود (شبکه فعلی)

جایگاه هایی که تحت پوشش شرکت صاحب نشان قرار گیرند می بایست شرایط ذیل را دارا باشند :

5-1 . حداکثر ظرف مدت دوسال جایگاه های تحت پوشش می بایستی مجهز به تجهیزات جمع آوری بخارات (طرح کهاب1Stage و 2)  گردند. (صرفاً جهت جایگاه های فرآورده مایع می باشد.)

5-2 . جایگاهها باید دارای زیر ساخت سامانه هوشمند سوخت بوده و سیستم اطلاعاتی، مدیریت فروش ، مدیریت مخازن  و عملیاتی جایگاه به مرکز دیسپچینگ شرکت صاحب نشان متصل گردد بگونه ای که امکان کنترل عملیات جایگاه میسر باشد،  حداکثر ظرف مدت دوسال جایگاه ها می بایستی مجهز به این تجهیزات گردند.

5-3 . رنگ و نشان پیشنهادی شرکت صاحب نشان در ساختار ظاهری جایگاه اعم از تابلوها ، تلمبه ها و لباس کارکنان و ... مشخص باشد.

5-4. فرم گواهی نازل برای جایگاه هایی که کلیه شرایط را احراز نمایند به تایید منطقه رسیده و پس از بررسی های لازم مجوز عقد قرارداد با شرکت زنجیره ای توزیع صاحب نشان خواهد بود. (فرم گواهی نازل پیوست 1)

5-5- پرداخت کامل حق نشان به شرکتهای صاحب نشان از زمان راه اندازی کامل طرح کهاب(مختص جایگاهای سوخت مایع) و سیستم دیسپچینگ ، در جایگاههای تحت پوشش میسر خواهد شد. لذا در ابتدای امر تنها 50درصد حق نشان مربوط به سهم نصب تجهیزات جمع آوری بخارات و دیسپچینگ پرداخت (حق نشان مذکور مازاد برحق نشان پایه میباشد) و چنانچه شرکتهای یادشده مدارک مستندی را  مبنی بر اتمام عملیات بازسازی و نصب طرح کهاب و سیستم دیسپچینگ در هر زمان از فعالیت خود  ارائه  نمایند امکان دریافت  50 % باقیمانده را خواهند داشت. در صورت عدم اقدام در مدت زمان تعیین شده مبالغ بلوکه شده مربوط به حق نشان مربوط به اجرای طرحهای مذکور قابل پرداحت نبوده و پرداخت حق نشان مربوطه به جایگاههای موصوف بطور کامل متوقف خواهد شد

نکته: جایگاه هایی موجودکه تحت پوشش شرکتهای صاحب نشان قرار میگیرند اجرای قراردادهای منعقده آنها  با شرکت ملی پخش برای مدت یکسال بحالت تعلیق در  خواهد آمد.

6:  مناسبات  مالی با شرکت برند

1.       پرداخت کارمزد از ابتدای ماه بعد ازعقد قرار دادوایفای تعهدات وتحویل فرم گواهی نازل به شرکتهای زنجیره ای توزیع صاحب نشان صورت خواهد پذیرفت.

2.      طرح درجه بندی جایگاههای تحت پوشش شرکتهای زنجیره ای توزیع فراورده های نفتی مایع حذف شده و نرخ کارمزد آنها 10% بیشتر از میانگین کارمزد کشوری پرداختی به سایر جایگاهها به ازای هر لیتر فرآورده توزیعی در سال 95 قابل پرداخت خواهد بود .

3.     هزینه های حمل با ارائه قرارداد در اختیار داشتن نازل و عقد قرارداد و تقبل حمل توسط شرکتهای زنجیره ای توزیع از محل انبارهای نفت بصورت میانگین شعاع حمل محاسبه و 10% بیشتر از میانگین هزینه حمل پرداختی به سایر جایگاهها به ازای هر لیتر فرآورده توزیعی در سال 95 پرداخت  می گردد .

4.      به شرکتهای زنجیره ای توزیع فراورده های نفتی متناسب با رتبه بندی آنها هزینه ای تحت عنوان حق نشان پرداخت خواهد شد . مبلغ " حق نشان " متناسب با رتبه بندی شرکتهای زنجیره ای توزیع صورت می پذیرد و حداقل معادل 100 ریال به ازای هر لیتر/ متر معکب فرآورده و CNG توزیعی است . ضوابط این رتبه بندی پس از تدوین دستورالعمل مربوطه توسط شرکت ملی پخش و تأیید معاونت برنامه ریزی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید .

5.     شرکتهای صاحب نشان می توانند در اولویت اول با استفاده از تفاهم نامه منعقده بین شرکت ملی پخش وبانک ملت ویا سایر منابع بانکی از خرید اعتباری بهره مند ودر غیر اینصورت می توانند مبلغ سوخت دریافتی خود را در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی، ظرف مدت 72 ساعت پس از تحویل هر محموله باز پرداخت نمایند. در این ارتباط کارمزد تشویقی خرید نقدی به این گونه شرکتها تعلق نخواهد گرفت .

6.      تضمین حسن انجام کار به میزان کارمزد جایگاه های تحت پوشش از شرکتهای صاحب نشان اخذ خواهد شد.

تبصره :دستورالعمل اجرایی مالی متعاقبا توسط مدیریت محترم مالی اعلام خواهد شد .

7: شرایط عملیاتی و بهره برداری از جایگاه

-        شرایط عملیاتی بهره برداری از جایگاههای جدیدالاحداث وتحت پوشش  شرکتصاحب نشان میبایست براساس دستورالعملها و استانداردهای فنی و ایمنی شرکت ملی پخش انجام پذیرد.

8: شرایط حمل و نقل فرآورده

1.      اداره حمل ونقل پیمان زمینی موظف است نسبت به تخصیص کد حمل به شرکت صاحب نشان اقدام وبراساس  کد مشتری که واحد فروش منطقه به شرکت صاحب نشان تخصیص میدهد نسبت به حذف جایگاههای تحت پوشش به منظور قطع کرایه حمل و جلوگیری از پرداخت مضاعف اقدام نماید.

2.      تصویری از قرارداد منعقد شده شرکت زنجیره ای توزیع با شرکت حمل ونقل میبایستی همراه با اعلام مشخصات نفتکش های مورد نظر به منطقه محل فعالیت ارائه گردد.

3.     شرکتهای صاحب نشان میتوانند آرم شرکت خودرا بروی نفتکشهای طرف قرارداد  به صورت کاملا مشخص و مشهود نصب نمایند.

تبصره : کلیه شرایط ایمنی حمل ونقل فرآورده میبایست براساس موازین ومقررات قانونی کشور ازجمله آیین نامه حمل مواد خطرناک مصوب هئیت محترم وزیران سال 1389 توسط شرکتهای صاحب نشان رعایت گردد.

9: شرایط کنترل کیفیت فرآورده های نفتی

1.       کلیه وظایف نظارتی در خصوص کیفیت فراورده های نفتی توزیعی در جایگاه میبایست توسط آزمایشگاه تعیین شده همکار شرکت صاحب نشان  بر اساس دستور العملهای جاری شرکت ملی پخش انجام پذیرد.

2.      میبایست نسخه ای ازنتایج کلیه تستها و آزمایش هایی که توسط آزمایشگاههای تعیین شده همکار درصورت درخواست شرکت ویا زمان بازدید،  برای بررسی های آتی در سوابق دفتر مرکزی و نمایندگیهای شرکت صاحب نشان  نگهداری و بایگانی گردند.

10: الزامات و  شرایط پرداخت حق نشان در جایگاههای تحت پوشش

1- نصب نماد تجاری آن شرکت در پیشانی سایبان و بکار گیری رنگهای شاخص مشخص شده درستون واطراف سایبان و بدنه تلمبه های جایگاه .

2- لباسهای متحد الشکل کارکنان با طراحی هماهنگ با نماد تجاری با اعلام سمت و مشخصات فردی  .

3- برقراری نظام کنترل هوشمند فرآیند توزیع و عرضه سوخت با بکارگیری سامانه های اطلاعاتی (دیسپچینگ) .

4- اقدام عملی در حمل فرآورده ازانبارهای شرکت .

5- تجهیز جایگاه به مرحله یک و دو طرح کهاب (جمع آوری بخارات بنزین در جایگاه) .

6- نفتکشهای تحت پوشش شرکتهای زنجیره‌ای توزیع می بایست مجهز به تجهیزات جمع آوری بخارات (طرح کهاب 1 Stage )باشند.

       بدیهی است پس از معرفی نازلهای تحت پوشش، تکمیل و ارسال فرم گواهی نازل  و انعقاد قرارداد با شرکت برند، اقدام مقتضی در خصوص برقراری حق نشان معمول خواهد شد و در صورت عدم اقدام موثراز سوی شرکتهای صاحب نشان ، مجوز صادره بصورت خودکار کم لن یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط می گردد.(آیتم های4،5و6 شامل جایگاههای تک منظوره CNG نخواهد بود)

11: وظایف منطقه در قبال شرکت صاحب نشان

1 ـ راهنمایی متقاضیان به سایت مدیریت بازرگانی به نشانی Commerce.niopdc.ir  جهت اطلاع از مشخصات شرکت های صاحب نشان دارای مجوز فعالیت .

2ـ بازدید از نازل های معرفی شده توسط شرکت صاحب نشان و تایید گواهی نازل های مربوطه ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری پس از دریافت گواهی نازل از شرکتهای زنجیره ای توزیع  .

3-اخذ تعهد نامه برای تجهیز جایگاه های موجود به طرح کهاب و دیسپچینگ حداکثر ظرف مدت یکسال.

4 ـ تخصیص کد حمل و کد مشتری به شرکت صاحب نشان و حذف کد جایگاههای تحت پوشش به منظور قطع کرایه حمل و جلوگیری از پرداخت مضاعف .

5 ـ تعیین شعاع حمل شهری و نقطه یابی حمل خارج از شهر برای شرکت صاحب نشان و تصمیم گیری درخصوص تعیین نرخ کرایه حمل برای شرکت مورد نظر.

6 ـ تحویل و فروش سوخت یکجا به شرکت صاحب نشان براساس میزان مصرف پیش بینی شده درجایگاههای تحت پوشش  و انجام کلیه مناسبات های مالی مربوطه از جمله پرداخت کارمزد ، حق تبخیر، حق نشان و کرایه حمل به شرکت صاحب نشان.

7 ـ خارج کردن جایگاههای تحت پوشش شرکت صاحب نشان از طرح درجه بندی .

8 ـ تایید نقشه احداث و صدور مجوز بهره برداری از جایگاه های جدید الاحداث و تکمیل چک لیست های مربوط به شروع بهره برداری.

9 ـ رعایت قوانین ضد انحصار در شهر و استان و ممانعت از ایجاد هرگونه انحصار توسط شرکت های صاحب نشان پس از تایید گواهی نازل

10 ـ نظارت برفعالیت جایگاه های تحت پوشش شرکت های صاحب نشان  و ممانعت از تغییر کاربری  در آنها.

تبصره :  هر گونه اقدام اجرایی برای تحت پوشش قرار دادن یک جایگاه،  حذف کد مشتری ، حذف کد حمل ، حذف درجه بندی و قطع کارمزد بدلیل وجود مشکلات سیستمی از ابتدای هرماه به اجرا در خواهد آمد.

          درخاتمه ضروریست  در راستای اجرایی نمودن دستورالعمل مورد اشاره، در صورت بروز ابهام و موارد پیش بینی نشده مناطق نقطه نظرات پیشنهادی خود را ارائه نمایند. ضمنا کلیه دستورالعمل ها ومقررات اشاره شده درمتن  این دستورالعمل حداکثر تاپایان دی ماه به مناطق و شرکتهای صاحب نشان ابلاغ خواهد شد.

map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.